Tilbage til oversigten

Oversigt: Finansielle nøgletal

  • Viden
Kristoffer Ekelund Gerdes & Astrid Dam Schiøller 25 jun. 2019

Vi anvender en lang række forskellige nøgletal i kreditvurderingen af virksomheder. Disse tal benyttes til at give det bedst mulige billede af en virksomheds økonomiske situation. Vi har her lavet en oversigt over alle de økonomiske nøgletal, vi behandler hos Risika, så I nemt og hurtigt kan få et indblik i den specifikke udregning, samt en kort beskrivelse heraf. Der vil løbende komme mere dybdegående blogindlæg omhandlende hver type nøgletal, så du har god indsigt i de tal, der er relevante for, at du kan lave den bedste vurdering af dine kunder, samarbejdspartnere, leverandører og potentielle kunder.


SOLIDITETSGRAD

EN: Solvency ratio

$$Soliditetsgrad = {Egenkapital \over Aktiver}$$

Virksomhedens evne til at bære større tab. Finansiering sker typisk med en kombination af egenkapital og gæld. Soliditet beskriver fordelingen. Et lavt tal er typisk skidt, da det betyder forholdsmæssigt mere gæld og dermed kan store tab ikke betales af med egenkapital.

 

GÆLDSGRAD

EN: Debt ratio

$$Gældsgrad = {Gæld \over Aktiver}$$

Nøgletallet er defineret som forholdet mellem den samlede gæld og de samlede aktiver. Denne kan fortolkes som andelen af et selskabs aktiver, der finansieres af gæld. Hvis graden er over 1, vil det sige at en betydelig del af gælden finansieres af aktiver. Med andre ord, så har virksomheden flere forpligtelser end aktiver. En høj gældsgrad indikerer også, at et selskab kan sætte sig i risiko for misligholdelse på sine lån, hvis renten pludselig skulle stige. En gældsgrad under 1 betyder, at en større del af virksomhedens aktiver finansieres af egenkapitalen. 

 

LIKVIDITETSGRAD

EN: Liquidity ratio

$$Likviditetsgrad = {Omsætningsaktiver * 100 \over Kortfristet gæld}$$

Virksomhedens evne til at betale regninger og afdrage på gæld. Tallet beregnes som forholdet mellem de “letomsættelige aktiver” (likvider/kontanter, lagervarer osv.) og den kortfristede gæld. Jo højere likviditetsgrad, jo bedre, da virksomheden i højere grad kan indfri gældsforpligtelser og betale løbende udgifter.

 

FINANSIEL GEARING

EN: Debt-to-equity ratio

$$Finansiel\; gearing = {LG + KG \over Egenkapital}$$
LG = Langfristede gældsforpligtelser
KG = Kortfristede gældsforpligtelser

Virksomhedens evne til at stå imod større interne eller eksterne kriser, da virksomheden betaler renter af gælden gennem dens pengestrøm, hvilken sandsynligvis bliver meget lavere i tilfælde af en økonomisk nedtur. Tallet beskriver niveauet af en virksomheds gæld i forhold til egenkapitalen i procent. Jo lavere gearing, jo bedre, og den skal helst ligge under 100%.

 

AFKASTNINGSGRAD

EN: Return on assets

$$Afkastningsgrad = {Primært \ resultat \over Balance}$$

Virksomhedens evne til skabe afkast til investorer. Indtjeningen sammenlignes med det samlede beløb, der er investeret i virksomheden, hvilket giver nøgletallet i procent. Jo højere afkastningsgrad, jo bedre, da det viser, at man evner at drive en profitabel forretning. Man skal passe lidt på med at sammenligne dette tal på tværs af brancher, da det kan variere meget, hvad der er “højt”.

 

EGENKAPITALFORRENTNING

EN: Return on equity

$$Egenkapitalforrentning = {Årets \ resultat \over Egenkapital}$$

Virksomhedens evne til at skabe sund forrentning. Tallet viser, hvor meget den indskudte kapital er blevet forrentet, når renteomkostningerne er betalt. Er tallet højere end afkastningsgraden, får virksomheden mere ud af kapitalen, end det koster at låne.

 

RENTEDÆKNINGSGRAD

EN: Interest coverage ratio

$$Rentedækningsgrad = {EBIT \over Renteomkostninger}$$

Virksomhedens evne til at tilbagebetale renter på gæld. Tallet beskriver forholdet mellem bruttoindtjening og renteomkostninger. Kommer dette tal under 150%, så er det typisk et rigtig dårligt tegn, da det er tvivlsomt, at virksomheden overlever med mindre fald i indtjening.

 

AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Asset turnover ratio

$$Aktivernes\; omsætningshastighed = {Nettoomsætning \over Gennemsnitlige aktiver}$$

Aktivernes omsætningshastighed viser virksomhedens kapitaltilpasningsevne. I virkelighedens verden oplever virksomheder ofte, at det i krisetider er svært at reducere mængden af aktiver i samme grad som omsætningen, og det er derfor ofte et tegn på god ledelse, hvis aktivernes omsætningshastighed fastholdes (eller stiger) i perioder med faldende omsætning.

 

DEBITORERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Receivables turnover ratio

$$Debitorernes\; omsætningshastighed = {Omsætning \over Debitorer}$$

Debitorernes omsætningshastighed måler, hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres skyldige beløb. Hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, er det positivt, da debitorerne så indbetaler relativt hurtigt – altså har en kort kredittid.

 

KREDITORERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Accounts payable turnover ratio

$$Kreditorernes\; omsætningshastighed = {Varekøb \over Kreditorer}$$

Kreditorernes omsætningshastighed fortæller, hvor lang tid virksomheden har af kredittid hos kreditorerne. Det vil være positivt for en virksomhed, hvis kreditorernes omsætningshastighed er lav, da virksomheden derved vil have sine penge i virksomheden længst muligt.

 

VARELAGERETS OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Inventory turnover ratio

$$Varelagerets\; omsætningshastighed = {Vareforbrug \over Gennemsnitligt varelager}$$

Varelagerets omsætningshastighed viser, hvor mange gange på et år virksomheden er i stand til at omsætte, dvs. »sælge« sit varelager. Ved at beregne varelagerets omsætningshastighed kan en virksomhed konstatere, om det er lagertiden eller en ændret aktivitet, der er årsag til en eventuel ændring i varelagerets størrelse. Hvis det er lagertiden, der er steget, så bør det være sket med det formål at forbedre virksomhedens leveringsservice. 

 

KAPACITETSGRAD

EN: Capacity ratio

$$Kapacitetsgrad = {Bruttoresultatet \over Bruttoresultatet - EBIT}$$

Kapacitetsgraden er et udtryk for lønsomheden i den kapacitetsindsats, som har været til rådighed i perioden. Dvs. hvor god har virksomheden været til at udnytte kapaciteten. Hvis nøgletallet = 1, kan kapacitetsomkostningerne kun lige dækkes, men der intet er tilbage til at dække finansieringsomkostninger.

 

OVERSKUDSGRAD

EN: Profit ratio

$$Overskudsgrad = {Overskud \over Indtægt}$$

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens nettoomsætning der er tilbage i overskud, når både de variable omkostninger og kapacitetsomkostningerne er dækket. Nøgletallet beskriver, med andre ord, forholdet mellem virksomhedens evne til at indtjene overskud. 

 

RESULTATGRAD

EN: Net profit ratio

$$Resultatgrad = {Årets resultat * 100 \over Nettoomsætning}$$

Ved at beregne resultatgraden kan man finde frem til, hvor meget af indtægterne som går til renteudgifter og overskud. Nøgletallet anvendes til at sammenligene effektiviteten af en virksomhed i forhold til andre selskaber. Finansieringen af selskabet tages ikke i betragtning, da rentabiliteten er den vigtigste faktor i sammenligningsgrundlaget. Dette nøgletal vises oftest i procenter. 

Subscribe til vores blog her!