Tilbage til oversigten

Oversigt: Finansielle nøgletal

  • Viden
Kristoffer Ekelund Gerdes 25 jun. 2019

Vi anvender en lang række forskellige nøgletal i kreditvurderingen af virksomheder. Disse tal benyttes til at give det bedst mulige billede af en virksomheds økonomiske situation. Vi har her lavet en oversigt over alle de økonomiske nøgletal, vi behandler hos Risika, så I nemt og hurtigt kan få et indblik i den specifikke udregning, samt en kort beskrivelse heraf. Der vil løbende komme mere dybdegående blogindlæg omhandlende hver type nøgletal, så du har god indsigt i de tal, der er relevante for, at du kan lave den bedste vurdering af dine kunder, samarbejdspartnere, leverandører og potentielle kunder.


SOLIDITETSGRAD

EN: Solvency ratio

$$Soliditetsgrad = {Egenkapital \over Aktiver}$$

Virksomhedens evne til at bære større tab. Finansiering sker typisk med en kombination af egenkapital og gæld. Soliditet beskriver fordelingen. Et lavt tal er typisk skidt, da det betyder forholdsmæssigt mere gæld og dermed kan store tab ikke betales af med egenkapital.

 

GÆLDSGRAD

EN: Debt ratio

$$Gældsgrad = {Gæld \over Aktiver}$$

Gældsgraden viser forholdet mellem virksomhedens totale gæld og dens balancesum. Gældsgraden udtrykker andelen af virksomhedens aktiver, der er finansieret af fremmedkapital. En høj gældsgrad betyder, at virksomhedens aktiver i højere grad er finansieret af fremmedkapital, og omvendt vil en lavere gældsgrad betyde, at en væsentlig del af aktiverne er egenkapitalsfinansieret. Gældsgraden hører under kategorien gældsrater.

 

LIKVIDITETSGRAD

EN: Liquidity ratio (current ratio)

$$Likviditetsgrad = {Omsætningsaktiver  \over Kortfristet \; gæld}$$

Virksomhedens evne til at betale regninger og afdrage på gæld. Tallet beregnes som forholdet mellem de “letomsættelige aktiver” (likvider/kontanter, lagervarer osv.) og den kortfristede gæld. Jo højere likviditetsgrad, jo bedre, da virksomheden i højere grad kan indfri gældsforpligtelser og betale løbende udgifter.

 

FINANSIEL GEARING

EN: Debt-to-equity ratio

$$Finansiel\; gearing = {LG + KG \over Egenkapital}$$
LG = Langfristede gældsforpligtelser
KG = Kortfristede gældsforpligtelser

Virksomhedens evne til at stå imod større interne eller eksterne kriser, da virksomheden betaler renter af gælden gennem dens pengestrøm, hvilken sandsynligvis bliver meget lavere i tilfælde af en økonomisk nedtur. Tallet beskriver niveauet af en virksomheds gæld i forhold til egenkapitalen i procent. Jo lavere gearing, jo bedre, og den skal helst ligge under 100%.

 

AFKASTNINGSGRAD

EN: Return on assets

$$Afkastningsgrad = {Årets \; resultat \over Aktiver}$$

Virksomhedens evne til skabe afkast til investorer. Indtjeningen sammenlignes med det samlede beløb, der er investeret i virksomheden, hvilket giver nøgletallet i procent. Jo højere afkastningsgrad, jo bedre, da det viser, at man evner at drive en profitabel forretning. Man skal passe lidt på med at sammenligne dette tal på tværs af brancher, da det kan variere meget, hvad der er “højt”.

 

EGENKAPITALFORRENTNING

EN: Return on equity

$$Egenkapitalforrentning = {Årets \ resultat \over Egenkapital}$$

Virksomhedens evne til at skabe sund forrentning. Tallet viser, hvor meget den indskudte kapital er blevet forrentet, når renteomkostningerne er betalt. Er tallet højere end afkastningsgraden, får virksomheden mere ud af kapitalen, end det koster at låne.

 

RENTEDÆKNINGSGRAD

EN: Interest coverage ratio

$$Rentedækningsgrad = {EBIT \over Renteomkostninger}$$

Virksomhedens evne til at tilbagebetale renter på gæld. Tallet beskriver forholdet mellem bruttoindtjening og renteomkostninger. Kommer dette tal under 150%, så er det typisk et rigtig dårligt tegn, da det er tvivlsomt, at virksomheden overlever med mindre fald i indtjening.

 

AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Asset turnover ratio

$$Aktivernes\; omsætningshastighed = {Omsætning \over Aktiver}$$

Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor stor en aktivitet (omsætning), der er skabt på baggrund af den investeret kapital (aktiver), og udtrykker derved virksomhedens kapitaltilpasningsevne.

 

DEBITORERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Receivables turnover ratio

$$Debitorernes\; omsætningshastighed = {Omsætning \over Debitorer}$$

Debitorernes omsætningshastighed er et nøgletal for, hvor hurtigt virksomhedens debitorer betaler deres skyldige beløb samt et udtryk for virksomhedens kredittid. Debitorernes omsætningshastighed på 3 er ensbetydende med, at debitorerne betaler deres skyldige beløb 3 gange om året. Jo højere dette nøgletal er, jo hurtigere betaler virksomhedens debitorer deres gæld.

 

KREDITORERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Payables turnover ratio

$$Kreditorernes\; omsætningshastighed = {Vareforbrug \over Kreditorer}$$

Kreditorernes omsætningshastighed er et nøgletal, der giver et indblik i, hvor lang tid virksomheden har kredit hos dens kreditorer. En lav kreditorernes omsætningshastighed er ens betydende med, at virksomheden har længere tid til at betale dens kreditorer og derved forbedret likviditet. Omvendt vil en høj kreditorernes omsætningshastighed betyde kortere tilbagebetalingsfrister til virksomhedens kreditorer, og derved en forringet likviditet.

 

VARELAGERETS OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Inventory turnover ratio (Inventory conversion ratio)

$$Varelagerets\; omsætningshastighed = {365,25 \over (omsætning / varelager) }$$

Varelagerets omsætningshastighed udtrykker antallet af gange, en virksomhedens varelager omsættes årligt. Ud fra denne beregning kan virksomheden konstatere, om en given ændring i varelagerets størrelse skyldes ændret lagertid eller en ændring i aktiviteten.

 

KAPACITETSGRAD

EN: Capacity ratio

$$Kapacitetsgrad = {Bruttoresultatet \over Bruttoresultatet - EBIT}$$

Kapacitetsgraden er et udtryk for lønsomheden i den kapacitetsindsats, som har været til rådighed i perioden. Dvs. hvor god har virksomheden været til at udnytte kapaciteten. Hvis nøgletallet = 1, kan kapacitetsomkostningerne kun lige dækkes, men der intet er tilbage til at dække finansieringsomkostninger.

 

OVERSKUDSGRAD

EN: Profit ratio

$$Overskudsgrad = {Resultat \; af \; primær \; drift + finansielle \; indtægter \over Omsætning}$$

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, der er tilbage i indtjeningen efter, at virksomhedens variable- og faste omkostninger er dækket. Overskudsgraden er et væsentligt nøgletal til analyse af virksomhedens indtjeningsevne.

 

RESULTATGRAD

EN: Net profit ratio

$$Resultatgrad = {Årets resultat \over Omsætning}$$

Ved at beregne resultatgraden kan man finde frem til, hvor meget af indtægterne som går til renteudgifter og overskud. Nøgletallet anvendes til at sammenligene effektiviteten af en virksomhed i forhold til andre selskaber. Finansieringen af selskabet tages ikke i betragtning, da rentabiliteten er den vigtigste faktor i sammenligningsgrundlaget. Dette nøgletal vises oftest i procenter. 

Subscribe til vores blog her!