<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

Alle de vigtigste finansielle nøgletal - samlet ét sted!

 • Viden
Nicolai Rasmussen 25 jun. 2019

Vi anvender en lang række forskellige nøgletal i kreditvurderingen af virksomheder. Disse tal benyttes til at give det bedst mulige billede af en virksomheds økonomiske situation. Vi har her lavet en oversigt over alle de økonomiske nøgletal, vi behandler hos Risika, så I nemt og hurtigt kan få et indblik i den specifikke udregning, samt en kort beskrivelse heraf. Der vil løbende komme mere dybdegående blogindlæg omhandlende hver type nøgletal, så du har god indsigt i de tal, der er relevante for, at du kan lave den bedste vurdering af dine kunder, samarbejdspartnere, leverandører og potentielle kunder.


Indholdsfortegnelse:

 • Rentabilitetsnøgletal:
  • Overskudsgrad
  • Dækningsgrad
  • Profitmargin
  • Egenkapitalforrentning
  • Afkastningsgrad
  • Totalkapitalforrentning (RONA)
  • Primær Indtjeningsevne (BEP)
  • Kapacitetsgrad
  • Rentemarginal
  • Profit før skat margin
  • Afkast på den anvendte kapital (ROCE)
  • Afkast på arbejdskapitalen

 

 • Likviditetsnøgletal:
  • Likviditetsgrad
  • Omsætningsaktiver til egenkapital rate
  • Likvide beholdninger til kortfristet gæld rate
  • Pengestrømskonverteringsrate
  • Likviditetsgrad uden varelager

 • Gældsgrader og gearingsgrader:
  • Gældsgrad
  • Soliditetsgrad
  • Gearing
  • Forpligtelsernes gearing
  • Profit til gæld ratio
  • Driftsrentabilitet til gæld ratio
  • Rentedækningsgrad
  • Gældsrente
  • Egenkapital til selskabskapital rate

 • Nøgletal til balancestruktur:
  • Kapitalbindingsgrad
  • Anlægsgrad

 • Nøgletal til kapitaltilpasningsevne:
  • Aktivernes omsætningshastighed
  • Varelagerets omsætningshastighed
  • Varedebitorernes omsætningshastighed
  • Varekreditorernes omsætningshastighed
  • Anlægsaktivernes omsætningshastighed
  • Omsætningsaktivernes omsætningshastighed
  • Den anvendte kapitals omsætningshastighed
  • Arbejdskapitalens omsætningshastighed

 

 • Øvrige nøgletal:
  • Årlig ændring i egenkapital
  • Årlig ændring i gæld

 

Rentabilitetsnøgletal:

Rentabilitetsnøgletallene knytter sig til virksomhedens evne til at forrente den investeret kapital. Herunder indgår også nøgletal vedrørende virksomhedens indtjeningsevne.

 

OVERSKUDSGRAD

EN: Operating margin

$$Overskudsgrad = {Resultat \; af \; primær \; drift + finansielle \; indtægter \over Omsætning}$$

Overskudsgraden viser forholdet mellem virksomhedens resultat af primær drift og dens omsætning. Overskudsgraden viser hvor stor en del af omsætning, der forbliver tilbage i indtjeningen efter dækning af samtlige driftsomkostninger. Overskudsgraden er derved et væsentligt nøgletal, der udtrykker virksomhedens indtjeningsevne.
 
Virksomhedens overskudsgrad kan alternativt udregnes som følger:
 
$$Overskudsgrad = {EBIT \over Omsætning}$$

 

DÆKNINGSGRAD

EN: Gross margin

$$Dækningsgrad = {Dækningsbidrag \over Omsætning}$$

Dækningsgraden viser forholdet mellem virksomhedens dækningsbidrag og nettoomsætning. Dækningsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, der går til dækning af virksomhedens
kapacitetsomkostninger. Desuden er dækningsgraden et udtryk for de variable omkostningers omfang. En lav dækningsgrad viser, at virksomhedens variable omkostninger har væsentlig betydning og omvendt.

 

PROFITMARGIN / RESULTATGRAD

EN: Net profit margin

$$Profit \; margin = {Årets \; resultat \over Omsætning}$$

Profitmarginen viser forholdet mellem virksomhedens resultat for året og omsætningen. Profitmarginen er et udtryk for, hvor stor en indtjening virksomheden skaber set i forhold til virksomhedens totale omsætning. Derved er profitmarginen et udtryk for virksomhedens indtjeningsevne.

 

 

EGENKAPITALFORRENTNING

EN: Return on equity

$$Egenkapitalforrentning = {Årets \ resultat \over Egenkapital}$$

Egenkapitalens forrentning udtrykker ejerens forrentning af den kapital, de har investeret i virksomheden. Derved viser egenkapitalens forrentning, hvad forrentningen på den indskudte kapital har været.

Egenkapitalens forrentning kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel:

$$Egenkapitalforrentning = {Årets \ resultat \over Gennemsnitlig \ egenkapital}$$

Egenkapitalens forrentning kan også udregnes ved at benytte virksomhedens resultat før skat i stedet for årets resultat. Det betyder, at virksomhedens eventuelle skattebetalinger ikke vil have indflydelse på forrentningen. Med dette bliver formlen følgende:

$$Egenkapitalforrentning = {Resultat \ før \ skat \over Gennemsnitlig \ egenkapital}$$

I øvrigt gælder der for egenkapitalens forrentning følgende sammenhæng mellem virksomhedens afkastningsgrad, gældsrente og gearing:

$$Egenkapitalforrentning = {Afkastningsgrad + (Afkastningsgrad - Gældsrente) * Gearing}$$

 

AFKASTNINGSGRAD

EN: Return on assets

$$Afkastningsgrad = {Årets \; resultat \over Aktiver}$$

Virksomhedens evne til skabe afkast til investorer. Indtjeningen sammenlignes med det samlede beløb, der er investeret i virksomheden, hvilket giver nøgletallet i procent. Jo højere afkastningsgrad, jo bedre, da det viser, at man evner at drive en profitabel forretning. Man skal passe lidt på med at sammenligne dette tal på tværs af brancher, da det kan variere meget, hvad der er “højt”.

Afkastningsgraden kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel:

$$Afkastningsgrad = {Årets \; resultat \over Gennemsnitlige \; aktiver}$$

Alternativt kan afkastningsgraden også udregnes ved at benytte summen af virksomhedens resultat af primær drift og dens finansielle indtægter i stedet for blot virksomhedens resultat for året. Det betyder, at virksomhedens finansielle omkostninger samt eventuelle skattebetalinger ikke vil have indflydelse på forrentning. Med dette bliver formlen følgende:

$$Afkastningsgrad = {Resultat \; af \; primær \; drift + finansielle \; indtægter  \over Gennemsnitlige \; aktiver}$$

I øvrigt gælder der for afkastningsgraden følgende sammenhæng mellem virksomhedens overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed:

$$Afkastningsgrad = {Overskudsgrad * Aktivernes \; omsætningshastighed}$$

 

TOTALKAPITALFORRENTNING (RONA)

EN: Return on net assets (RONA)

$$Totalkapitalforrentning = {Årets \; resultat  \over Aktiver - Gæld}$$

Nettokapitalforretningen (RONA) viser forholdet mellem virksomhedens profit og dens netto-aktiver. Raten hører under kategorien rentabilitetsrater, og er et udtryk for virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. Den investerede kapital defineres i RONA-raten som netto-aktiver, hvor den totale gæld er fratrukket de totale aktiver.

Totalkapitalforrentningen kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel:

$$Totalkapitalforrentning = {Årets \; resultat  \over Gennemsnitlige \; aktiver - Gennemsnitlig \; gæld}$$

 

PRIMÆR INDTJENINGSEVNE (BEP)

EN: Basic Earning Power 

$$Primær \; indtjeningsevne = {Resultat \; af \; primær \; drift  \over Aktiver}$$

Den primære indtjeningsevne (BEP) viser forholdet mellem virksomhedens resultat af primær drift og dens totale aktiver. Raten er et udtryk for virksomhedens indtjeningsevne uafhængigt af skatter og finansiel gearing.
 
Den primære indtjeningsevne kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel:
 
$$Primær \; indtjeningsevne = {Resultat \; af \; primær \; drift  \over Gennemsnitlige \; aktiver}$$
 
 

KAPACITETSGRAD

EN: Capacity ratio

$$Kapacitetsgrad = {Bruttoresultat \over Bruttoresultat - Resultat \; af \; primær \; drift}$$

Kapacitetsgraden viser forholdet mellem virksomhedens dækningsbidrag/bruttoresultat og dens dækningsbidrag/bruttoresultat fratrukket resultat af primær drift. Kapacitetsgraden udtrykker, hvor stor en betydning kapacitetsomkostningerne har haft på dækningsbidraget/bruttoresultatet. En høj kapacitetsgrad er derved et udtryk for, at kapacitetsomkostningerne har haft en lille indflydelse på indtjeningen fra den primære drift.

 

RENTEMARGINAL

EN: Interest margin

$$Rentemarginal = {Afkastningsgrad - Gældsrente}$$

Rentemarginalen er forholdet mellem afkastningsgraden og gældsrenten, og udregnes som afkastningsgraden fratrukket gældsrenten. En positiv rentemarginal, hvor gældsrenten er lavere end afkastningsgraden, er derved et udtryk for, at virksomheden tjener på at arbejde med gæld, og omvendt vil virksomheden tabe penge på at arbejde med gæld ved en negativ rentemarginal.
 
 

PROFIT FØR SKAT MARGIN

EN: Profit before tax margin (Pretax profit margin)

$$Profit \; før \; skat \; margin = {Resultat \; før \; skat \over Omsætning}$$

Profit før skat margin viser forholdet mellem virksomhedens resultat før skat og dens omsætning. Profit før skat marginen er et udtryk for, hvor stor en indtjening før skattebetalinger virksomheden har skabt set i forhold til den totale omsætning. Brugen af resultatet før skat medvirker til, at nøgletallet og den opfattede indtjeningsevne ikke bliver påvirket af en givne skattebetalinger.

 

AFKAST PÅ DEN ANVENDTE KAPITAL (ROCE)

EN: Return on Capital Employed (ROCE)

$$Afkast \; på \; anvendt \; kapital = {Resultat \; af \; primær \; drift \over Totale \;  aktiver - kortfristede \;  gældsforpligtelser}$$

Afkast på den anvendte kapital (ROCE) viser forholdet mellem virksomhedens resultat af primær drift og virksomhedens anvendte kapital, der defineres som aktivmassen fratrukket de kortfristede gældsforpligtelser. ROCE-nøgletallet viser dermed virksomhedens rentabilitet ud fra dens anvendte kapital, der både omfatter egenkapital og fremmedkapital, og bliver særlig anvendelig, idet nøgletallet er en bedre indikator for finansiel performance for virksomheder med store og betydningsfulde gældsforpligtelser.

 
 

AFKAST PÅ ARBEJDSKAPITALEN 

EN: Return on Working Capital

$$Afkast \; på \; arbejdskapital = {Resultat \; af \; primær \; drift \over Omsætningsaktiver - kortfristede \;  gældsforpligtelser}$$

Afkastet på arbejdskapitalen viser virksomhedens indtjening før renter og skat udelukkende set i forhold til virksomhedens arbejdskapital, der defineres som omsætningsaktiverne minus de kortfristede gældsforpligtelser. 

 
 
 

Likviditetsnøgletal:

Likviditetsnøgletallene knytter sig til virksomhedens kortsigtede betalingsevne, og er et udtryk for virksomhedens kortsigtede økonomiske situation, der grundlæggende vurderes ud fra, om der er tilstrækkelige mængder kapital. 

LIKVIDITETSGRAD

EN: Liquidity ratio (current ratio)

$$Likviditetsgrad = {Omsætningsaktiver  \over Kortfristet \; gæld}$$

Likviditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at betale regninger og afdrage på gæld. Nøgletallet beregnes som forholdet mellem omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld. Jo højere likviditetsgrad, jo bedre, da virksomheden i højere grad kan indfri gældsforpligtelser og betale løbende udgifter med de let-omsættelige aktiver. 

 

OMSÆTNINGSAKTIVER TIL EGENKAPITAL RATE

EN: Current assets to equity

$$Omsætningsaktiver \; til \; egenkapital \; rate = {Omsætningsaktiver  \over Egenkapital}$$

Omsætningsaktiver-til-egenkapital raten viser forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og dens egenkapital. Raten er en indikator for virksomhedens horisontale balancestruktur and giver indsigt i både virksomhedens kortsigtede og langsigtede finansierings- og investeringsaktiviteter. Raten hører under kategorien likviditetsrater. I forhold til tolkningen af ratens niveau, er der tale om et enormt  industriafhængigt nøgletal.

 

LIKVIDE BEHOLDNINGER TIL KORTFRISTET GÆLD RATE

EN: Cash ratio

$$Likvide \; beholdninger \; til \; kortfristet \; gæld \; rate = {Likvide \; beholdninger  \over Kortfristet \; gæld}$$

Pengeraten viser forholdet mellem virksomhedens likvide beholdninger og dens kortfristede gældsforpligtelser. Pengeraten er et mål for virksomhedens likviditet og hører under kategorien likviditetsrater. Mere specifikt udtrykker raten virksomhedens evne til at tilbagebetale dens kortfristede gældsforpligtelser ved udelukkende at trække på de likvide beholdninger. Derfor bliver pengeraten også enormt brugbar for kreditorer, når de skal vurdere en eventuel udstedelse af lån.

 

PENGESTRØMSKONVERTERINGSRATE

EN: Cash conversion rate (CCR)

$$Pengestrømskonverteringsrate = {Årets \; pengestrøm  \over Årets \; resultat}$$

Pengestrømskonverteringsraten viser forholdet mellem virksomhedens pengestrøm og dens resultat for året. Derved kan pengestrømskonverteringsraten udtrykkes som virksomhedens evne til at konvertere profitter til tilgængelige likvider.

 

LIKVIDITETSGRAD UDEN VARELAGER

EN: Quick ratio

$$Likviditetsgrad \; uden \; varelager = {Omsætningsaktiver - Varelager  \over Kortfristet \; gæld}$$

Likviditetsgraden uden varelager viser forholdet mellem virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser og dens omsætningsaktiver fratrukket varelager. Graden er derved et udtryk for virksomhedens evne til at betale dens kortsigtede gældsforpligtelser med dens mest likvide og tilgængelige omsætningsaktiver. En likviditetsgrad uden varelager på 1 eller derover antyder en sund kortsigtet likvid situation, idet samtlige kortfristede gældsforpligtelser kan betales med de omsætningsaktiver, der øjeblikkeligt kan omsættes til likvider.
 
 
 
 

Gældsgrader og gearingsgrader:

Gælds- og gearingsgraderne knytter sig væsentligt til strukturen i virksomhedens passiver, hvor forholdet og samspillet mellem fremmedkapital og egenkapital belyses og vurderes. 

GÆLDSGRAD

EN: Debt ratio

$$Gældsgrad = {Gæld \over Aktiver}$$

Gældsgraden viser forholdet mellem virksomhedens totale gæld og dens balancesum. Gældsgraden udtrykker andelen af virksomhedens aktiver, der er finansieret af fremmedkapital. En høj gældsgrad betyder, at virksomhedens aktiver i højere grad er finansieret af fremmedkapital, og omvendt vil en lavere gældsgrad betyde, at en væsentlig del af aktiverne er egenkapitalsfinansieret.

 

SOLIDITETSGRAD

EN: Solvency ratio (Solidity ratio)

$$Soliditetsgrad = {Egenkapital \over Aktiver}$$

Soliditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at bære eventuelle tab. Finansiering sker typisk med en kombination af egenkapital og gæld, og soliditetsgraden beskriver netop denne fordeling af egenkapital og gæld. En lav soliditetsgrad er typisk ikke tilfredsstillende, da det betyder forholdsmæssigt mere gæld end egenkapital, og dermed kan eventuelle tab ikke dækkes af egenkapital. Et niveau fastsat af kreditornerne/långiverne i omegnen af 30%-40% vurderes generelt som værende tilfredsstillende.

 

GEARING

EN: Debt to equity ratio

$$Gearing = {LG + KG \over Egenkapital}$$
LG = Langfristede gældsforpligtelser
KG = Kortfristede gældsforpligtelser

Gearingen er et nøgletal, der viser forholdet mellem virksomhedens langefristede- og kortfristede gældsforpligtelser op imod virksomhedens egenkapital. Ved en lav gearing opererer virksomheden med mindre gæld end egenkapital, og ved en høj gearing opererer virksomheden med mere gæld end egenkapital, hvilket alt andet lige udtrykker en mere risikofyldt finansiel situation. 

Gearingen kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel:

$$Gearing = {Gennemsnitlig \; langfristet \; og \; kortfristet \; gæld  \over Gennemsnitlig \; egenkapital}$$

 

FORPLIGTELSERNES GEARING

EN: Liabilities to equity ratio

$$Forpligtelsernes \; gearing = {Passiver - Egenkapital \over Egenkapital}$$

Forpligtelsernes gearing viser forholdet mellem virksomhedens gældsforpligtelser og dens egenkapital. Forpligtelsernes gearing er en indikator for, om virksomheden finansierer driften via gældsforpligtelser eller egenkapital. Forskellen mellem gearingen og forpligtelsernes gearing er blot, om man inddrager specielle gældsposter som f.eks. hensatte gældsforpligtelser.  

 

PROFIT TIL GÆLD RATIO

EN: Income to debt ratio

$$Profit \; til \; gæld \; ratio = {Årets \; resultat \over Gæld}$$

Profit-til-gæld raten viser forholdet mellem virksomhedens profit og virksomhedens gæld. Raten hører under kategorien gældsrater, og er et udtryk for virksomhedens evne til at skabe indtjening ved at arbejde med gæld.
 
Profit til gæld ratio kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel:
 
$$Profit \; til \; gæld \; ratio = {Årets \; resultat \over Gennemsnitlig \; gæld}$$
 
 
 
 

DRIFTSRENTABILITET TIL GÆLD RATIO

EN: EBITDA to debt ratio

$$Driftsrentabilitet \; til \; gæld \; ratio = {EBITDA \over Gæld}$$

EBITDA til gæld rate viser forholdet mellem virksomhedens indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering (resultat af primær drift) og virksomhedens gæld. EBITDA til gæld raten er et mål for indtjeningens (EBITDA) evne til at dække gælden før dækningen af renter, skat, afskrivninger og amortisering.
 
Driftsrentabilitet til gæld raten kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel:
 
$$Driftsrentabilitet \; til \; gæld \; ratio = {EBITDA \over Gennemsnitlig \; gæld}$$
 
 
 

RENTEDÆKNINGSGRAD

EN: Interest coverage ratio

$$Rentedækningsgrad = {EBIT \over Renteomkostninger}$$

Rentedækningsgraden udtrykker virksomhedens evne til at betale dens renteomkostninger fra gælden. Nøgletallet beskriver forholdet mellem virksomhedens bruttoindtjening og dens renteomkostninger. Et niveau under 150% vurderes som et ikke-tilfredsstillende niveau, da virksomheden derved har problemer med at dække dens renteomkostninger. 

 
 

GÆLDSRENTE

EN: Interest rate on debt

$$Gældsrente = {Finansielle \; omkostninger \over Gennemsnitlige \; forpligtelser}$$

Gældsrenten viser forholdet mellem virksomhedens finansielle omkostninger og de samlede forpligtelser. Gældsrenten viser derved den rente, som virksomheden gennemsnitligt betaler for dens forpligtelser. Forudsætningen for et tilfredsstillende niveau for gældsrenten er, at gældrenten er mindre end afkastningsgraden, hvorved virksomheden tjener på at arbejde med gæld. I øvrigt giver det også god mening at sammenholde gældsrenten med det generelle renteniveau. 
 
 
 

EGENKAPITAL TIL SELSKABSKAPITAL

EN: Equity to contributed capital ratio

$$Egenkapital \; til \; selskabskapital = {Egenkapital \over Selskabskapital}$$

Egenkapital til selskabskapital raten viser forholdet mellem virksomhedens totale egenkapital og dens selskabskapital. Raten giver derfor et indblik i, hvor meget større den totale egenkapital er i forhold til selskabskapitalen. Dette størrelsesforhold giver et yderligere indblik i, hvor meget egenkapitalen er vokset ud fra selskabskapitalen (investeret kapital).
 
 

Nøgletal til Balancestruktur:

Balancestrukturen er todelt og består af den horisontale og vertikale balancestruktur.

Kapitalbindingsgraden sammen med likviditetsgraden er udtryk for virksomhedens horisontale balancestruktur. Den horisontale balancestruktur består af forholdet mellem kortfristet gæld og omsætningsaktiver (udtrykt via likviditetsgraden) og forholdet mellem anlægsaktiver og langfristet kapital (udtrykt via kapitalbindingsgraden). 

Den vertikale balancestruktur består af anlægsgraden, gældsgraden, soliditetsgraden og gearingen. Anlægsgraden udtrykker forholdet mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver på aktivsiden, og gældsgraden, soliditetsgraden og gearingen udtrykker forholdet mellem gæld og egenkapital på passivsiden. 

 

KAPITALBINDINGSGRAD

EN: Fixed assets to long term liabilities

$$Kapitalbindingsgrad = {Anlægsaktiver \over Egenkapital + Langfristet \; forpligtelser}$$

Kapitalbindingsgraden viser forholdet mellem virksomhedens anlægsaktiver og dens langfristede kapital (egenkapital og langfristet gældsforpligtelser). Kapitalbindingsgraden skal helt ligge under 100%, da virksomheden derved har mere langfristet kapital end anlægsaktiver, hvilket giver likviditetsmæssig luft, idet den langfristede kapital også finansierer øvrige poster. 
 

ANLÆGSGRAD

EN: Fixed assets to total assets

$$Anlægsgrad = {Anlægsaktiver \over Aktiver}$$

Anlægsgraden viser forholdet mellem virksomhedens anlægsaktiver og dens totale aktivmasse, hvilket derved også udtrykker forholdet mellem virksomhedens anlægsaktiver og omsætningsaktiver på aktivsiden. Anlægsgraden er et industribetonet nøgletal, og vurderingen af nøgletallet afhænger af den givne branche samt, hvilken virksomhedstype, der er tale om. Generelt gælder følgende niveauer:
 
 • Produktionsvirksomheder: 40-50%
 • Handelsvirksomheder:  20-30%
 • Servicevirksomheder:  10-15%
 
 
  

Nøgletal til Kapitaltilpasningsevne:

Kapitaltilpasningsevnen udtrykker virksomhedens evne til at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til den investeret kapital, der er til rådighed.

 

AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Asset turnover ratio

$$Aktivernes\; omsætningshastighed = {Omsætning \over Aktiver}$$

Aktivernes omsætningshastighed viser forholdet mellem virksomhedens omsætning og de totale aktiver. Aktivernes omsætningshastighed viser derved, hvor stor en aktivitet (omsætning) der er skabt i virksomheden på baggrund af aktivmassen. Aktivernes omsætningshastighed udtrykker virksomhedens kapitaltilpasningsevne.

Aktivernes omsætningshastighed kan også udregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning med følgende formel: 

$$Aktivernes\; omsætningshastighed = {Omsætning \over Gennemsnitlige \; aktiver}$$ 

 

VARELAGERETS OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Inventory turnover ratio

$$Varelagerkonverteringsrate = {365,25  \over {Omsætning \over Varelager}}$$

Varelagerets omsætningshastighed viser forholdet mellem virksomhedens varelager og dens  omsætning. Varelagerets omsætningshastighed udtrykker antallet af gange virksomheden sælger og udskifter sit varelager set ud fra et årligt perspektiv. En lav omsætningshastighed for varelageret kan være en indikation på et forringet salg eller et for stort varelager.
 

 

VAREDEBITORERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Receivables turnover ratio

$$Debitorernes\; omsætningshastighed = {Omsætning \over Debitorer}$$

Debitorernes omsætningshastighed er et nøgletal for, hvor hurtigt virksomhedens debitorer betaler deres skyldige beløb samt et udtryk for virksomhedens kredittid. Debitorernes omsætningshastighed på 3 er ensbetydende med, at debitorerne betaler deres skyldige beløb 3 gange om året. Jo højere dette nøgletal er, jo hurtigere betaler virksomhedens debitorer deres gæld.

 

VAREKREDITORERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Payables turnover ratio

$$Kreditorernes \; omsætningshastighed = {Vareforbrug \over Kreditorer}$$

Kreditorernes omsætningshastighed er et nøgletal, der giver et indblik i, hvor lang tid virksomheden har kredit hos dens kreditorer. En lav kreditorernes omsætningshastighed er ens betydende med, at virksomheden har længere tid til at betale dens kreditorer og derved forbedret likviditet. Omvendt vil en høj kreditorernes omsætningshastighed betyde kortere tilbagebetalingsfrister til virksomhedens kreditorer, og derved en forringet likviditet.

 

ANLÆGSAKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Fixed assets turnover ratio (FAT)

$$Anlægsaktivernes \; omsætningshastighed = {Omsætning \over Anlægsaktiver}$$

Anlægsaktivernes omsætningshastighed viser forholdet mellem virksomhedens omsætning og dens anlægsaktiver. Nøgletallet er et udtryk for virksomhedens evne til at genere omsætning på baggrund af anlægsaktiverne, og en højere omsætningshastighed indikerer, at virksomhedens effektivt har investeret i anlægsaktiver for at skabe omsætning.  

 

OMSÆTNINGSAKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Current assets turnover ratio

$$Omsætningsaktivernes \; omsætningshastighed = {Omsætning \over Omsætningsaktiver}$$

Omsætningsaktivernes omsætningshastighed viser forholdet mellem virksomhedens omsætning og dens omsætningsaktiver. Nøgletallet er et udtryk for virksomhedens evne til at genere omsætning på baggrund af omsætningsaktiverne, og en højere omsætningshastighed indikerer, at virksomhedens effektivt udnytter omsætningsaktiverne til at skabe omsætning.  

 

DEN ANVENDTE KAPITALS OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Capital employed turnover ratio

$$Den \; anvendte \; kapitals \; omsætningshastighed = {Omsætning \over Totale \;  aktiver - kortfristede \;  gældsforpligtelser}$$

Den anvendte kapitals omsætningshastighed viser, hvor effektivt virksomheden genererer omsætning ud fra den anvendte kapital, der defineres som aktivmassen fratrukket de kortfristede gældsforpligtelser. En højere omsætningshastighed indikerer, at virksomhedens effektivt udnytter den anvendte kapital til at skabe omsætning.

 

ARBEJDSKAPITALENS OMSÆTNINGSHASTIGHED

EN: Working capital turnover ratio

$$Arbejdskapitalens \; omsætningshastighed = {Omsætning \over Omsætningsaktiver - kortfristede \;  gældsforpligtelser}$$

Arbejdskapitalens omsætningshastighed viser forholdet mellem virksomhedens omsætning og dens arbejdskapital, der defineres som omsætningsaktiverne minus de kortfristede gældsforpligtelser. Nøgletallet er et udtryk for virksomhedens evne til at udnytte arbejdskapitalen med henblik på at skabe omsætning.

 

Øvrige nøgletal:

ÅRLIG ÆNDRING I EGENKAPITAL

EN: One year change in equity

$$Årlig \; ændring \; i \; egenkapital = {Egenkapital \over Egenkapital - Årets \; resultat}$$

Den årlige ændring i egenkapital udregnes som egenkapitalen divideret med egenkapitalen minus årets resultat. Den årlige ændring i egenkapital indikerer niveauet af enten en stigning eller et fald i virksomhedens egenkapital for det indeværende år.

 

ÅRLIG ÆNDRING I GÆLD

EN: One year change in debt

$$Årlig \; ændring \; i \; gæld = {{Gæld \; 1. \; år \over Gæld \; 2. \; år}-1}$$

Den årlige ændring i gæld udregnes som gælden for indeværende år divideret med forhenværende års gæld. Den årlige ændring i gæld indikerer dermed niveauet af enten en stigning eller et fald i virksomhedens gæld fra år til år.
 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev